Trip to Borjomi – Jeep & relax routes in Borjomi Gorge

Borjomi Borjomi Gorge is famous for hikes in wonderful forests of Boromi-Kharagauli National Park, but … Continue reading Trip to Borjomi – Jeep & relax routes in Borjomi Gorge